Sosio na Trabou biedt zorg en begeleiding aan Caribische Nederlanders die zijn vast gelopen in de Nederlandse samenleving.

Met gemeentelijke diensten en werkgelegenheidsorganisaties wordt uitvoering gegeven aan interventie, zorg, coaching en diverse werk-leertrajecten.

Onze diensten 

Sosio na Trabou biedt zorg en begeleiding aan Caribische Nederlanders die zijn vast gelopen in de Nederlandse samenleving. Tevens zijn wij een bemiddelings- en trainingsbedrijf, dat door de vele jaren werkervaring is gespecialiseerd in de individuele begeleiding van werkloze werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. In de loop der jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd aan werkgevers uit diverse branches in Nederland en het Caribisch gebied. Met gemeentelijke diensten en werkgelegenheidsorganisaties wordt uitvoering gegeven aan interventie, zorg, coaching en diverse werk-leertrajecten.

&
Begeleiding bij het terugkeren naar de Cariben:

De belangrijkste uitgangspunten om terug te keren zijn: de eigen keus, gekoppeld aan een sterke motivatie. Kernwoorden bij de remigratie zijn relaties, huisvesting en werk.

Op basis van intakegesprekken in Nederland en het antecedentenonderzoek op Curaçao wordt door SnT een advies opgesteld. Het daaraan gekoppeld stappenlan geeft inzicht in route en tijd van uitvoering. De uitplaatsing naar een werkgever in een specifieke branche op de Antillen of inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt beschouwd als einddoel. In het kader van de nazorg wordt de cliënt tot 6 maanden na terugkeer gecoacht.

Remigratie

Kernwoorden bij de remigratie zijn relaties, huisvesting en werk

Doelgroep

SnT heeft deze vorm van dienstverlening ontwikkeld voor individuele cliënten en gezinnen die zelf aangeven terug te willen keren naar het land van herkomst. Het betreft kansrijke en minder kansrijke werkloze werkzoekende Caribische Nederlanders.

 

Instroomcriteria

De cliënten  die de opdrachtgever aanmeldt, dienen te voldoen aan de volgende instroomcriteria:

 • Uitkering betrekken uit de WWB;
 • Staat geregistreerd als werkloos werkzoekende bij het UWV;
 • Minimaal één jaar ingeschreven staan in de gemeente

 

Werkwijze

Het remigratietraject bestaat uit een aantal vastgelegde stappen:

1. Oriënterend gesprek (eventueel driegesprek met een casemanager of werkcoach van de gemeente)

2. Intake Nederland en antecedentenonderzoek op de Cariben

3. Opstellen situatieanalyse en stappenplan

4. Remigratiebegroting en remigratiefinanciering

5. Voorbereiding vertrek (Nederland)

6. Voorbereiding terugkeer (Caribisch gebied)

7. Sollicitatiebegeleiding, arbeidsbemiddeling en nazorg (Cariben)

 

De uitplaatsing naar een werkgever in een specifieke branche op een van de Caribische eilanden of inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt beschouwd als einddoel.

Gezinszorg

SnT begeleid zeer zware casussen, gezinnen met een multi-problem kwalificatie.

Wij begeleiden en ondersteunen Caribische gezinnen waar andere organisaties onvoldoende resultaat hebben bereikt.

 

“Zware begeleiding”. Casussen kenmerken zich door:

 • Problemen op meerdere leefgebieden
 • Een PGA status.
 • Veelvuldig in aanraking met politie en justitie en reclassering.
 • Veel overlast
 • Laaggeletterd en laag leer en begrijp vermogen.
 • Zeer wantrouwend
 • PGB niet te organiseren
  • Gezinnen meet meerdere jonge kinderen in problematische leefomstandigheden.

   

  Onze doelen zijn: eerst in contact komen. Het gezin stabiliseren. Analyse van de problematiek, Huisvesting. Uit de overlast, Gezamenlijk werken aan oplossing, om uiteindelijk te komen tot een  aanbod van dagbesteding en/of participatie. Binnen deze interventie staat het welzijn van het kind centraal. Zorg voor de kinderen zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen.(Groeps) interventie

De werkwijze van SnT is outreachend. Wij onderscheiden ons door 7 dagen per week 24 uur bereikbaar te zijn en bieden begeleiding van A tot Z. Van een Sociaal/maatschappelijk isolement tot en met betaalde arbeid. De eerste contacten leggen wij veelal op straat, met een deskundig medewerker van Caribische – of Afrikaanse afkomst, eventueel volgt ondersteuning met een medewerker met Nederlandse afkomst. Deze, door ons betitelde “Duo Penottie”, is een methode om vanuit beide culturen de waarden en normen te benadrukken. Vanuit die positie wordt getracht de gedragscodes binnen de Nederlandse cultuur over te brengen en te structureren.

 

We realiseren dit door:

 • het in kaart brengen van de problematiek onder bewoners met een Caribische/Afrikaanse achtergrond.
 • contacten leggen met de doelgroep op straat, in de wijk
 • begeleiden, coachen en bemiddelen, gericht op het wegwerken van belemmeringen
 • Verwijzen naar organisaties binnen de keten van hulpverlening, zorg en welzijn
 • motiveren van groepen, ofwel individuen om te gaan leren of werken

 

Wij richten ons met ons team specifiek  op de overlast gevende doelgroepen die in grote mate kampt met verslavingsproblematiek. Het betreft mensen met een Caribische en Afrikaanse afkomst, inclusief de Surinaamse. Het betreft jongeren als ook ouderen, die in meer of mindere mate overlast veroorzaken op en rond een specifieke wijk of stadsdeel. De methode van SnT blijkt inmiddels in meerdere steden aan te slaan. Steeds weer blijkt dat deze methode een unieke aanvulling is op de bestaande keten van zorg.

 

Gebruikmaking van bestaande infrastructuur, de zogenaamde ketensamenwerking is voor ons van groot belang om de doelstellingen te bereiken. Een multidisciplinair projectteam is voorwaarde voor SnT om productief te kunnen werken. Het is van belang om snel te kunnen schakelen, tot actie kunnen overgaan om de gewenste resultaten te bereiken. Onze werktijden zijn in alle gevallen aangepast op de momenten dat vormen van overlast kunnen worden verwacht. Dit betekend ook tot middernacht als de problematiek daarom vraagt.

 

Uit onze ervaring met soortgelijke projecten kan niet worden verwacht dat de problematiek in een korte periode is opgelost en zeker niet geborgd.

 

De doelstelling kan als volgt worden omschreven:

 • Beheersen en terugbrengen van de overlast in een specifieke wijk of stadsdeel
 • Contacten leggen met overlast gevende personen van Caribische- en Afrikaanse afkomst.
 • Hulpvragen in kaart brengen en zo mogelijk een passend aanbod voorleggen
 • Dit aanbod moet op korte termijn realistisch en meetbaar zijn
 • Activering door participatie. Verwijzing waar mogelijk
 • Bemiddeling naar werk

Arbeidsbemiddeling

SnT onderhoudt nauwe relaties met werkgevers. Hun behoefte wordt vertaald in een compact werkend-leren traject welke uitmond in een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden. Door middel van goed management, professionele training.

Werk vinden is niet het grootste probleem. Werk houden vergt veelal een intensieve coaching. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan een duurzame match tussen werkgevers en werknemers.

Vanuit onze eigen re-integratiebedrijf, “Triple D”, krijgen mensen een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Deze werkrelatie kan met nog 2 x 6 maanden worden verlengd. De werknemer behoud gedurende zijn overeenkomst de intensieve begeleiding op verschillende leefgebieden. Op deze manier blijft een maximale stabiliteit gegarandeerd. Door het grote netwerk aan werkgevers in combinatie met de expertise op het gebied van werkloosheidsproblematiek onderscheiden wij ons van soortgelijke bedrijven.

 

“SnT streeft er naar om de Caribische- en Afrikaanse Nederlanders meer te laten profiteren van de arbeidsmarkt”.

Training

De groepstraining  ‘Denken Doen Doorzetten’ wordt aangeboden aan een groep van maximaal 10 personen De training is afgestemd op de doelgroep en bestaat uit 10 bijeenkomsten

van 2 x1 ½ uur per bijeenkomst. De rode draad binnen deze training is communicatie, houding en gedrag.  Het doel van de training is, de bewustwording van culturele verschillen.

 

Wij behandelen 8 verschillende modulen:

1.  Kennismaking en bepalen v.d. maatschappelijke positie

2. Culturele visie op arbeid

3. Communicatie en gedrag

4. Structuur in je leven

5. Gevolgen drank en drugs (externe trainer)

6. Budgetteren

7. Man/Vrouw relatie

8. Werk hebben en behouden

Studiereizen

SnT organiseert studiereizen naar het Caribisch gebied. Niet om te genieten van de vele mooie stranden, de lekkere drankjes en het overheerlijke eten, maar om kennis te maken met de cultuur, de keiharde werkelijkheid van het leven.

Kennismaking met de eilanden is afhankelijk van de samenstelling van de groep. 

Over het algemeen worden reizen georganiseerd voor overheidsinstellingen. Maar wij hebben ook ervaring met groepen investeerders of bouwondernemers.

Studiereizen voor overheidsbedrijven laten wij de deelnemers in contact komen met mensen uit de vele achterstandswijken. Wij organiseren werkbezoeken bij hulpverleningsorganisatie, politie en justitie. Wij laten jullie kennis maken met de echte schrijnende armoede en de problemen die daaruit voortvloeien. Dit alles om beter te kunnen begrijpen met welke problematiek onze Caribische Nederlanders naar hier komen. Om beter beleid te kunnen maken en om te realiseren dat deze mensen niet verstrikt raken in onze moeilijke maatschappij.

Meer weten over ons?